กิจกรรม

Freshy Game ประจำปี ๒๕๕๘

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ Freshy Game ประจำปี ๒๕๕๘ ในคอนเซ็ปงาน “เริงสำราญ เทศกาลงานเมืองไทย” เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธภาพและทัศนคติที่ดีต่อการแข่งขันกีฬาระหว่างนักศึกษาอันจะก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี ในหมู่คณะ เมื่อวันเสาร์ที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ สนามโรงเรียนวัดราชาธิวาส