กิจกรรม

สอนงานประดิษฐ์ใบตองและดอกไม้สด

อาจารย์ปรัชญา แพรมงคล หัวหน้าสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร ได้รับเชิญจากสำนักงานศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร ให้ดำเนินการสาธิต “งานประดิษฐ์ใบตองและดอกไม้สด”ให้กับบุคลาสากร ชุมชน และนักศึกษาที่สนใจ เพื่อให้ชุมชนและประชาชนทั่วไปได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ ในการอนุรักษ์ ส่งเสริม และฟื้นฟูประเพณีอันดีงามของไทย เมื่อ 25 พฤศจิกายน 2558 ณ อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพเชิงบูรณาการ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร