กิจกรรม

11 ปี มทร.พระนคร

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมงานวันสถาปนา ครบรอบ 11 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อ 18-20 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมอาภากร1คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในการนี้ผู้บริหารและคณาจารย์คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลประเภทต่างๆ
ดังนี้
1. รางวัลนักวิจัยดีเด่นด้านการนำผลงานวิจัยและหรือผลงานสร้างสรรค์ไปใช้ประโชยน์
ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ พีรพัชระ
2. รางวัลเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ประจำปี 2558
ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตาจราย์ศิราภรณ์ เชาวเลขยางกูร สาขาคหกรรมศิลป์
อาจารย์อนุสรณ์ ใจทน สาขาศิลปะ
อาจารย์ศักรินทร์ หงส์รัตนาวรกิจ สาขาช่างฝีมือ
3. รางวัลผู้มีผลงานด้านการพัฒนาการสอนด้านสื่อสารการสอนดีเด่น ได้แก่ อาจารย์นฤศร มังกรศิลา
4. รางวัลบุคคลดีเด่น
กลุ่มบุคลากรสายสนับสนุน ระดับดีเด่น ได้แก่นายฐิติ โพพี
กลุ่มลูกจ้างประจำ ระดับดีเด่น ได้แก่ นายสายชล พุทธา
กลุ่มลูกจ้างชั่วคราว ระดับดีเด่น ได้แก่ นางสาวอัมพวัน ยันเสน
5. รางวัลผู้แต่งกายผ้าไทยดีเด่น ได้แก่ นานอัศม์เดชเดชา ปานท่าไข่
6. รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์แก่คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ได้แก่บริษัท จูเนียร์การ์เม้นท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
7. รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ได้แก่ นายบุญสม เชื้อจีน เจ้าของธุรกิจร้านเช่าชุดการแสดง
ทั้งนี้คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ได้ร่วมจัดแสดงผลงานวิจัยของคณาจารย์ จัดแสด
สาธิตการทำกระทอง ผัดไทย น้ำอัญชันมะนาว พร้อมทั้งการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่