กิจกรรม

Fashion V Together: The Student Fashion Showcase ครั้งที่ 5

สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่นและสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ร่วมโครงการเสริมสร้างเครือข่ายทางการออกแบบแฟชั่น ในระดับอุดมศึกษา “Fashion V Together: The Student Fashion Showcase ครั้งที่ 5” จัดแสดง ผลงานออกแบบแฟชั่นของนักศึกษา ของ 5 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลกรุงเทพ
ในการนี้นักศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดแสดงผลงาน ภายใต้แนวคิด Fairy Story & Me Collection @ Fairy Story โดยนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่น สร้างสรรค์ผลงานจากแรงบันดาลใจต่างๆ ในเรื่องราวเทพนิยาย fairy tale, ศิลปะนามธรรม abstract ผสมรูปทรงเรขาคณิต geometric และรูปทรงของเหลี่ยมเพชร รูปแบบชุดเป็นแบบ ready to wear ที่สามารถใส่ได้จริงเน้นผลิตเพื่อการตลาดในกลุ่มสินค้าแฟชั่น ใช้เทคนิคฮีสเพรสทรานเฟอร์บนผ้า, เทคนิคดิจิตอลปริ้น และการตัดต่อผ้า patch work @ ME บ่งบอกความเป็นตัวตนของนักศึกษาสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย ที่รวบรวมความรู้แต่ละวิชาที่ได้ศึกษามาตลอดระยะเวลา 3 ปี สื่อออกมาในรูปแบบ Dress on Street ในปัจจุบันผู้หญิงยุคใหม่มีความ Enjoy ในการแต่งกาย ที่มีความเป็นตัวตนเหมือนกับตัวเรา มีความแตกต่าง ทางความคิดที่เป็นตัวของตัวเอง จึง พรีเซน ชุดออกมาในรูปแบบ ชุด Cocktail ที่ผู้หญิงสามารถสวมใส่แล้วเกิดความมั่นใจ มีสไตล์ บอกถึงรสนิยมและความเป็นผู้หญิงในยุคสมัยนี้ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559 ณ หอศิลป์วัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร