กิจกรรม

การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559

 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ดำเนินการจัดสอบข้อเขียน ประเภทรับตรงเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 มียอดผู้สมัคร จำนวน 604 คน โดยรับนักศึกษาได้จำนวน 180 คน  ใน 6 สาขาวิชา โดยสาขาที่มียอดผู้สมัครสูงสุดได้แก่

สาขาวิชาอาหารและโภนาการ

สาขาวิชาอุตสากรรมการบริการอาหาร

สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย และสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่น ตามลำดับ เมื่อ 12 มีนาคม 2559 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร

โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์รัมภา สุวรรณพฤกษ์  รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ  ประธานกรรมการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภัทร์  กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ รองประธานกรรมการ เข้าตรวจความเรียบร้อย พร้อมให้กำลังใจทีมงานกองอำนวยการสอบของคณะ

ทั้งนี้จะประกาศผลการสอบข้อเขียน ในวันที่ 23 มีนาคม 2559 ทางเว็บไซต์ www.rmutp.ac.th และสอบสัมภาษณ์วันที่ 27 มีนาคม 2559 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์