กิจกรรม

คหกรรมศาสตร์ เตรียมบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์วารสารระดับชาติ

งานวิจัยและพัฒนา ฝ่ายวิชาการและวจัย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ม.ราชมงคลพระนคร จัดโครงการ “การเตรียมบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์วารสารระดับชาติและนานาชาติ” ให้แก่คณาจารย์คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และนักศึกษาสาขาคหกรรมศาสตร์ เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจในหลักการเขียนและทักษะการเขียนบทความวิจัยได้ทราบแหล่งและแนวทางการเผยแพร่ผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ เมื่อ 28 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมโชติเวช คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ โดยวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทพนารินทร์ ประพันธ์พัฒน์ (ประธานหลักสูตรสาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม) คณะครุศาสตร์อุตสากรรม มทร.สุวรรณภูมิ