กิจกรรม

สอบสัมภาษณ์ Admission ประจำปีการศึกษา 2559

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ดำเนินการจัดสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ระบบ Admission และระบบรับตรงรอบ 2 ประจำปีการศึกษา 2559 ใน 6 สาขาวิชา ได้แก่
สาขาวิชาอาหารและโภนาการ
สาขาวิชาอุตสากรรมการบริการอาหาร
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย และสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่น เมื่อ 17 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมโชติเวช คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ทั้งนี้จะประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 28 มิถุนายน 2559 ทางเว็บไซต์ www.rmutp.ac.th