กิจกรรม

โชว์อาหาร และงานฝีมือไทย ต้อนรับที่ปรึกษารัฐเมียนมา

อองซาน ซูจี เยือนไทย…
ม.ราชมงคลพระนคร โชว์อาหาร และงานฝีมือไทย ต้อนรับที่ปรึกษารัฐเมียนมา

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำคณาจารย์ นักศึกษา ต้อนรับนาง อองซาน ซู จี ที่ปรึกษาแห่งรัฐสาธารณรัฐสหภาพเมียนมา โอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ตามคำเชิญของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เมื่อ 24 มิถุนายน 2559 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

ในการนี้ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดแสดงงานฝีมือไทย การร้อยมาลัย การแกะสลักผักผลไม้ และขนมไทย ต้อนรับ โดยคำเชิญจากสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โดยผศ.ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มอบ ผศ.อภิรัติ โสฬศ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ประสานงาน