กิจกรรม

คหกรรมโชว์ งานฝีมือ ต้อนรับนายกรัฐมนตรีลาว

คหกรรมโชว์ งานฝีมือ ต้อนรับนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ผศ.ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ม.ราชมงคลพระนคร นำคณาจารย์ นักศึกษา ต้อนรับนายทองลุน สีสุลิน นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อวันที่ 6 กรกฏาคม 2559 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล
ในการนี้ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ม.ราชมงคลพระนคร จัดแสดงสาธิต การร้อยมาลัย การแกะสลักผักผลไม้ และขนมไทย โดย ผศ.อภิรัติ โสฬศ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ประสานงาน