กิจกรรม

ศึกษาดูงาน The Art Institute of Vancouver

ศึกษาดูงาน The Art Institute of Vancouver

นายกสภามหาวิทยาลัย ศ.ไชยยศ เหมะรัชตะ อธิการบดี รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ พร้อมผู้บริหารคณาจารย์คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าศึกษาเกี่ยวกับ 1.การออกแบบ 2.สื่อศิลปะ 3.ศิลปะแฟชั่น 4.การทำอาหาร ซึ่งเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงทางด้านศิลปะทั้ง 4 ด้าน เมื่อ 12 กรกฎาคม 2559 ณ The Art Institute of Vancouver ทั้งนี้ขอบคุณกงสุลใหญ่ ท่านสุทธิลักษณ์ สง่ามั่งคั่ง ณ นครแวนคูเวอร์ ที่ได้ช่วยเหลือในการติดต่อให้ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ม.ราชมงคลพระนคร ในการศึกษาดูงานในครั้งนี้

ที่มา: รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์