กิจกรรม

โครงการบูรณาการการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (เกาะเกร็ดปีที่ 2)

โครงการบูรณาการการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงทางด้านคหกรรมศาสตร์
ตามที่กลุ่มอาชีพสหกรณ์ศิลปะประดิษฐ์ มีความต้องพัฒนาอาชีพด้านประกอบธุรกิจเครื่องดื่มและเบเกอรี่ ในการนี้งานบริการวิชาการแก่ลังคม ฝ่ายบริหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จัดอบรมโครงการบูรณาการการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ของชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงทางด้านคหกรรมศาสตร์ ของกลุ่มอาชีพสหกรณ์ศิลปะประดิษฐ์ จังหวัดนนทบุรี (ต่อเนื่องปีที่ 2) ได้จัดหลักสูตรตามความต้องการของชุมชน เพื่อพัฒนาทักษะ ความเชี่ยวชาญ ด้านวิชาชีพในหลักสูตรเบเกอรี่ ได้แก่ การทำเค้กชอคโกแลตฟัดจ์ บลูเบอรี่ซีสพาย เค้กฝอยทอง คุกกี้แฟนซี และเครื่องดืม โดยอาจารย์สุพรรณิการ์ โกสุม อาจารย์นันทวัน ชมโฉม อาจารย์โชดก ทับจันทร์ และอาจารย์ปรัศนีย์ ทับใบแย้ม อาจารย์ประจำสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ หลักสูตรงานประดิษฐ์ ได้แก่ การจัดสวนบนเครื่องปั้นดินเผา และการจัดดอกไม้ประดิษฐ์ โดย อาจารย์นิอร ดาวเจริญพรและอาจารย์รุ่งฤทัย รำพึงจิต อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2559 ณ กลุ่มอาชีพสหกรณ์ศิลปะประดิษฐ์ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยมีผู้ช่วยศาสตรจารย์อภิรัติ โสฬศ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผู้รับผิดชอบโครงการ