กิจกรรม

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559

ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ประธานในพิธีกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา ในโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 แนะแนวทางการปฎิบัติตัว ในรั่วมหาวิทยาลัย ให้เข้ากับสังคมใหม่ และสิ่งแวดล้อม สถานที่เรียนที่ใหม่ ครู-อาจารย์ พี่รุ่น และเพื่อนใหม่ พร้อมทั้งประชุมผู้ปกครองชี้แจงรายละเอียด และนโยบาย แนวทางการปฏิบัติของมหาวิทยาลัย ที่เกี่ยวกับนักศึกษาในด้านวิชาการ ตอลดจนการร่วมกิจกรรมในโครงการ และชมรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย จัดโดยงานแนะแนวการศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา เมื่อ 21 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมโชติเวช คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร