กิจกรรม

คหกรรม… โชว์วิจัยเด่นในงาน Thailand Research Expo 2016

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2559 (Thailand Research Expo 2016) เมื่อ 17 – 21 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

ผลงานวิจัยร่วมจัดแสดง มีดังนี้
•เอแคลร์ไส้ครีมวานิลลาเสริมเปลือกแตงโม โดย ผศ.ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย และคณะ
•พายชั้นไส้สับปะรดเสริมเนื้อขนุนตกเกรดกวน โดย ผศ.ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย และคณะ
•การออกแบบฉลากและสัญลักษณ์ดูแลรักษาผลิตภัณฑ์สิ่งทอพื้นเมือง โดย อ.ประพาฬภรณ์ ธีรมงคล และคณะ
•การศึกษากากมะขามเปียกเหลือใช้ในผลิตภัณฑ์มะขามแก้วของวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกร สวนเก้าแสน โดยผศ.อภิญญา มานะโรจน์ และคณะ
•เครื่องแขวนไทยจากดินเผาด่านเกวียน โดย อ.ศักรินทร์ หงส์รัตนาวรกิจ และคณะ
•การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผลสับปะรดเพื่อส่งเสริมรายได้สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โดย อ.กมลพิพัฒน์ ชนะสิทธิ์ และคณะ