กิจกรรม

รายการชาวนายุคใหม่

ช่อง 5 ถ่ายทำผลงานวิจัย ใน“รายการชาวนายุคใหม่”

บริษัท เค กรุ๊ฟ ซัคเซส จำกัด ผู้ผลิตรายการชาวนายุคใหม่ ออกอากาศทางสถานีวิทยุกองทัพบกช่อง 5 ถ่ายทำผลงานวิจัยเรื่อง“การพัฒนาเส้นด้ายจากซังข่าวสู่เชิงพาณิชย์” โดยอาจารย์อัชชา หัทยานานนท์ และอาจารย์ประพาฬภรณ์ ธีรมงคล อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย และ “ไอศครีมจากปลายข้าวหอมมะลิ” โดยอาจารย์เกศรินทร์ เพ็ชรรัตน์ หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เมื่อ 9 สิงหาคม 2559 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ม.ราชมงคลพระนคร โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ลักขณา จาตกานนท์ ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร ผู้ประสาน