กิจกรรม

คหกรรมศาสตร์…รับมอบทุนการศึกษาวัดเทวราช

คหกรรมศาสตร์…รับมอบทุนการศึกษาวัดเทวราช

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับทุนการศึกษาวัดเทวราชกุญชร วรวิหาร ประจำปี 2559 จำนวน 30 ทุน โดยมีพระเทพคุณาภรณ์ เจ้าอาวาส วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร เป็นประธานสงฆ์ และคุณธรรมิกา ตรีบริรักษ์ บริษัทสุกิจการดนตรี จำกัด เป็นประธานมอบทุนการศึกษาดังกล่าว เมื่อ 1 กันยายน 2559 ณ วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และคณาจารย์ เข้าร่วมงาน ในการนี้คุณธรรมิกา ตรีบริรักษ์ ได้มอบข้าวสารแก่คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์เพื่อใช้ประโยชน์ในการศึกษา โดยมีสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เป็นผู้รับมอบ