กิจกรรม

ประชุมประจำภาคเรียนที่ 1/2559

29 รูปภาพ · Updated 16 วันที่แล้ว

คหกรรมศาสตร์ …ประชุมประจำภาคเรียนที่ 1/2559 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดประชุมเพื่อชี้แจงกฏระเบียบ ข้อบังคับ ผลการปฏิบัติงานและกิจกรรมของคณะ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 พร้อมมอบเกียรติบัตร แก่คณาจารย์ที่ได้รับผลการประเมินดีมาก เมื่อ 26 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมโชติเวช ชั้น 4 อาคารเรือนปัญญา