กิจกรรม

สัมพันธ์จากใจ …สายใยราชมงคลพระนคร

คหกรรมศาสตร์ ร่วมงาน “สัมพันธ์จากใจ …สายใยราชมงคลพระนคร” ผู้บริหาร คณาจารย์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ร่วมงาน“สัมพันธ์จากใจ …สายใยราชมงคลพระนคร”เนื่องในโอกาสการเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559 แก่บุคลากรเกษียณอายุราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมโชติเวช ชั้น 4 อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร