กิจกรรม

คหกรรมศาสตร์ เปิดรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 รอบโควต

คหกรรมศาสตร์ เปิดรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 รอบโควตา ยอดผู้สมัครแน่น

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2560 ประเภทสอบโควตา มีผู้สมัครจำนวน 401 คน โดย 3 สาขาแรก ที่มียอดผู้สมัครมากที่สุด ได้แก่ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร และสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ ตามลำดับ โดยมีผศ.ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เป็นประธานดำเนินการ เมื่อ 22 ตุลาคม 2559 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร