ข่าวประกาศ

อบรมอาหารไทยและการจัดดอกไม้แก่ ภรรยาผู้ช่วยทูต

อบรมอาหารไทยและการจัดดอกไม้แก่ ภรรยาผู้ช่วยทูตก่อนไปประจำการ ณ ต่างประเทศ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ฝึกอบรมการทำอาหารไทยและการจัดดอกไม้แบบพื้นฐาน ให้แก่ภรรยาผู้ช่วยทูตทหารอากาศ กองทัพอากาศก่อนจะไปประจำการ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา สวีเดน ฟิลิปปินส์ ออสเตรเลีย ลาว และกัมพูชา เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนไปปฏิบัติหน้าที่จริง เมื่อ 14-16 พฤศจิกายน 2559 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร โดยมีคณาจารย์สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ และสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรในการอบรม ประกอบด้วยการอบรมทฤษฎีอาหารและขนมไทย หลักสูตรแกงมัสมั่น ช่อม่วง ลูกชุบ การจัดดอกไม้บนโต๊ะรับประทานอาหาร การจัดช่อโบเก้ และการจัดกระเช้าผลไม้ ซึ่งจะเป็นช่องทางหนึ่งในการสืบทอดและเผยแพร่เอกลักษณ์ของศิลปวัฒนธรรมไทยแก่ตัวแทนประเทศเพื่อนำไปเผยแพร่ในโอกาสต่อไป