กิจกรรม

กิจกรรมออกกำลังกาย ส่งเสริมสุขภาพ

ราชมงคลพระนคร ขานรับนโยบายนายกจัดกิจกรรมออกกำลังกาย ส่งเสริมสุขภาพ รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อส่งเสรริมสุขภาพ ตามแนวทางของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ได้เชิญชวนเจ้าหน้าที่ของรัฐร่วมกันออกกำลังกายเป็นประจำทุกวันพุธ ในการนี้ ผศ.ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ นำคณาจารย์ และบุคลากร ของคณะเข้าร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายดังกล่าว ซึ่งจัดขึ้นเป็นสัปดาห์แรก เมื่อวันที่ 30 พ.ย.59 ณ ห้องประชุมดีฮอลล์ ศูนย์เทเวศร์