กิจกรรม

ตลาดนัดวิถีวิทย์ 2560 วันที่ 13

คหกรรมฯสอนอาชีพ 20 วัน 20 หลักสูตร ในตลาดนัดวิถีวิทย์ ความร่วมมือระหว่างกระทรวงวิทย์ฯ และคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

อ.ศันสนีย์ ทิมทอง และอ.บุษยมาลี ถนนทิพย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร สอนการทำปอเปี้ยะสดให้กับผู้สนใจในงาน “ตลาดนัดวิถีวิทย์ 2560” เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2560
ณ ตลาดคลองผดุงเกษม จัดโดยรัฐบาล งบประมาณกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประสานการจัดกิจกรรมโดยงานคลินิกเทคโนโลยีศูนย์โชติเวช