กิจกรรม

ตลาดนัดวิถีวิทย์ 2560 วันที่ 4

ตลาดนัดวิถีวิทย์ 2560 คหกรรมร่วมมือกระทรวงวิทย์ฯ เปิดสอนอาชีพ 20 วัน 20 หลักสูตร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยงานคลินิกเทคโนโลยีศูนย์โชติเวช จัดกิจกรรมร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำวิทยากรฝึกอาชีพให้แก่ประชาชน ในงาน “ตลาดนัดวิถีวิทย์ 2560” จำนวน 20 วัน 20 หลักสูตร ระหว่างวันที่ 9 – 29 มกราคม 2560 ณ ตลาดคลองผดุงเกษม จัดโดยรัฐบาล งบประมาณกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับหลักสูตรที่ 4 วันที่ 13 มกราคม 2560 คือหมอนรองคอจากผ้าที่ผ่านกระบวนการเคลือบไมโครเอนแคปซูเลชั่น ตกแต่งกลิ่นหอม และจะมีกลิ่นหอมมากขึ้นเมื่อมีการสัมผัส เหมาะสมกับการผลิตหมอนรองคอเนื่องจากเมื่อสัมผัสร่างกายหมอนจะส่งกลิ่นหอมสดชื่นให้กับผู้ใช้งาน เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มและจุดเด่นผลิตภัณฑ์ สอนโดยผศ.เสาวลักษณ์ คงคาฉุยฉาย และอาจารย์มัลลิกา จงจิตต์ สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย ผู้สนใจฝึกอาชีพ สามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่เวทีกลางตลาดนัดวิถีวิทย์ 2560 คลองผดุงกรุงเกษม ได้ทุกวัน ระหว่าง 9 – 29 มกราคม 2560 นี้