กิจกรรม

โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 60

โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนด้านเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนด้านเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม มีวัตถุประสงค์ให้บุคลากรมีความตระหนักและเห็นความสำคัญของการเรียนรู้สู่การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเป้าหมายของคณะที่มุ่งเน้นคุณภาพของผลงาน การจัดโครงการแบ่งเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2559 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอผลงานของบุคลากรสายสนับสนุน ในรูปแบบการทำตาราง แผนภูมิ แผนที่ สถิติ กราฟเส้น และPowerPoint ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ระยะที่ 2 เมื่อวันที่ 4-6 มกราคม 2560 ศึกษาดูงานการทำซาลาเปาทับหลี ณ หมู่บ้านทับหลี อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ศึกษาดูงานอาหารท้องถิ่นเช่น กระปิ ลุกหยี กายูอบ และการรักษาสุขภาพด้วยวารีบำบัดจากการแช่น้ำแร่ร้อนธรรมชาติของบ่อนำพุร้อนรักษะวาริน จังหวัดระนอง และการทำขนมปังชีสเชคไส้สับปะรด ณ วิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้าน อสม.หนงอหญ้าปล้อง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์