กิจกรรม

ตลาดนัดวิถีวิทย์ 2560 วันที่ 16

คหกรรมฯสอนอาชีพ 20 วัน 20 หลักสูตร ในตลาดนัดวิถีวิทย์ ความร่วมมือระหว่างกระทรวงวิทย์ฯ และคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

อาจารย์เชาวลิต อุปฐากและ อาจารย์เปรมระพี อุยมาวีรหิรัญ อาจารย์ประจำสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สอนการทำวาฟเฟิลข้าวไรซ์เบอร์รี่ ให้กับผู้สนใจในงาน“ตลาดนัดวิถีวิทย์ 2560” เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560 ณ ตลาดคลองผดุงเกษม จัดโดยรัฐบาลงบประมาณกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประสานการจัดกิจกรรมโดยงานคลินิกเทคโนโลยีศูนย์โชติเวช
การจัดงานจะมีจนถึงวันที่ 29 มกราคม 2560 ผู้สนใจฝึกอาชีพ สามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่เวทีกลางตลาดนัดวิถีวิทย์ คลองผดุงกรุงเกษม