กิจกรรม

ตลาดนัดวิถีวิทย์ 2560 วันที่ 18

คหกรรมฯสอนอาชีพ 20 วัน 20 หลักสูตร ในตลาดนัดวิถีวิทย์ ความร่วมมือระหว่างกระทรวงวิทย์ฯ และคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

อ.ศศิธร ป้อมเชียงพิณ และอ.อินท์ธีมา หิรัญอัครวงศ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร สอนการทำเครื่องดื่มพันซ์มรกตให้กับผู้สนใจในงาน “ตลาดนัดวิถีวิทย์ 2560” เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560
ณ ตลาดคลองผดุงเกษม จัดโดยรัฐบาล งบประมาณกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประสานการจัดกิจกรรมโดยงานคลินิกเทคโนโลยีศูนย์โชติเวช

       การจัดงานจะมีจนถึงวันที่ 28 มกราคม 2560 ผู้สนใจฝึกอาชีพ สามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่เวทีกลางตลาดนัดวิถีวิทย์ คลองผดุงกรุงเกษม