กิจกรรม

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  คณาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ของมหาวิทยาลัย เมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 ชั้น 3 อาคารมงคลอาภา คณะบริหารธุรกิจ