กิจกรรม

คหกรรมศาสตร์…จัดรดน้ำขอพรอาจารย์ผู้ใหญ่ ในโอกาสวันสงกรานต์ไทย

คหกรรมศาสตร์…จัดรดน้ำขอพรอาจารย์ผู้ใหญ่ ในโอกาสวันสงกรานต์ไทย

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ร่วมกับงานศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดพิธีรดน้ำขอพรอาจารย์ประจำหลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ได้แก่ ศ.ดร.อมรรัตน์ เจริญชัย รศ.นวลแข ปาลิวนิช และรศ.ดวงสุดา เตโชติรส ในโครงการสืบสานงานศิลป์วันสงกรานต์ไทย สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ นำผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาร่วมพิธีดังกล่าว เมื่อ 9 เมษายน 2560 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร