กิจกรรม

สอบสัมภาษณ์ ปริญญาโท ปีการศึกษา 2560

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ม.ราชมงคลพระนคร ดำเนินการจัดสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2560 หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (คศ.ม) ใน 3 กลุ่มวิชา ได้แก่ กลุ่มวิชาอาหารและโภชนาการ กลุ่มวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ และและกลุ่มวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและสิ่งทอ เมื่อ 6 พฤษภาคม 2560 ณ อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ทั้งนี้จะประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 ทางเว็บไซต์ www.rmutp.ac.th