กิจกรรม

พิธีบำเพ็ญกุศลเสริมบุญบารมี วัดเทวราชกุญชร

พิธีบำเพ็ญกุศลเสริมบุญบารมี วัดเทวราชกุญชร

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ผู้บริหารคณาจารย์และบุคลากร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เข้าร่วมพิธี ถวายสังฆทานเสริมบุญบารมี ทุก 3 เดือน และพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสพระเทพคุณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร วรวิหาร รองเจ้าคณะภาค 16 รับพระบัญชา เป็นเจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร วรวิหาร ครบรอบ 16 ปี เมื่อ 5 มิถุนายน 2560 ณ วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร