กิจกรรม

ระยะที่ 1 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาชีพคหกรรมศาสตร์

ผศ.ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาชีพคหกรรมศาสตร์ จัดโดย ฝ่ายบริหาร การดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาชีพคหกรรมศาสตร์ แบ่งออกเป็น 2 ระยะคือ ระยะที่ 1 การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ภายใต้หัวข้อ“การวัดและประเมินผลตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา” โดยได้รับเกียรติ จากรองศาสตราจารย์ ดร.ทิวัตถ์ มณีโชติ เป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมโชติเวช และระยะที่ 2 เป็นการศึกษาดูงานด้านวิชาชีพคหกรรมศาสตร์ ณ จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 26 – 29 พฤษภาคม 2560