กิจกรรม

โครงการต้นกล้าความคิดเพื่อพัฒนาศักยภาพชีวิตนักศึกษา 60

คหกรรมศาสตร์ฯ นำผู้นำนักศึกษาคณะร่วมโครงการต้นกล้าความคิดเพื่อพัฒนาศักยภาพชีวิตนักศึกษา

ผศ.ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มอบหมายให้ อ.ปิยะธิดา สีหะวัฒนากุล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการต้นกล้าความคิดเพื่อพัฒนาศักยภาพชีวิตนักศึกษา ปีการศึกษา2560 จัดโดยฝ่ายกิจการนักศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่า มีความคิดริเริ่มสรา้งสรรค์และมีความเป็นผู้นำในการปฏิบัติงานและอยู่ร่วมกันในสังคม ลักษณะกิจกรรมประกอบด้วยการเข้าฐานต่างๆจำนวน 6 ฐาน โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 60 คน จัดระหว่างวันที่ 15- 17 พ.ค. 60 ณ ค่ายลูกเสือ & รีสอร์ท วาสนาดี จ.ราชบุรี