กิจกรรม

Amazing Thailand in Victoria ณ นครแวนคูเวอร์

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เผยแพร่งานศิลปวัฒนธรรมไทย ในงาน Amazing Thailand in Victoria ณ นครแวนคูเวอร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณนนท์ แดงสังวาลย์ และอาจารย์ศักรินทร์ หงส์รัตนาวรกิจ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ม.ราชมงคลพระนคร ได้รับเชิญจากสถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ให้ดำเนินการเผยแพร่ผลงานแกะสลักผักผลไม้ ในงาน “Amazing Thailand in Victoria” เมื่อ 19 กรกฏาคม 2560 ณ BC Parliament Buildings, Victoria BC ประเทศแคนาดา