กิจกรรม

ราชมงคลสร้างสรรค์กับนวัตกรรมที่ยั่งยืนสู่ประเทศไทย 4.0

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ร่วมนำเสนอผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ “การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 8 – 9 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ภายใต้หัวข้อ “ราชมงคลสร้างสรรค์กับนวัตกรรมที่ยั่งยืนสู่ประเทศไทย 4.0” โดยคณะส่งผลงานเข้าร่วมจัดนิทรรศการ 15 ผลงาน และส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ ภาคบรรยาย จำนวน 5 ผลงาน