กิจกรรม

เกษียณ 60 มหาวิทยาลัย

คหกรรมศาสตร์ ร่วมงาน คืนวันที่พากเพียร วันเกษียณอันภาคภูมิ

ผู้บริหาร คณาจารย์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ร่วมงาน  “คืนวันที่พากเพียร วันเกษียณอันภาคภูมิ” เนื่องในโอกาสการเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560  แก่บุคลากรเกษียณอายุราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 1 คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร