กิจกรรม

โครงการตามรอยพระราชดำริจากพันธุกรรมพืช 61

โครงการตามรอยพระราชดำริเพื่ออนุรักษ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมพืช 61

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร โดยงานศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดโครงการตามรอยพระราชดำริเพื่ออนุรักษ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมพืช ประจำปี 2561 ได้รับเกียรติจากวิทยากร ดร.ปิยรัตน์ ปริญยาพงษ์  เจริญทรัพย์ เลขานุการคณะกรรมการโครงการ อพ.สธ. บรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาเกี่ยวกับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) และให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และใช้ประโยชน์จากพันธุกรรม เพื่อให้สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ในด้านการสร้างจิตสำนึกและสร้างค่านิยมให้เกิดความรักในศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 16,20 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมโชติเวช คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์