กิจกรรม

ป.โท รุ่น 11 คหกรรมศาสตร์ จัดสัมมนาวิชาการ

ป.โท คหกรรมศาสตร์ จัดสัมมนาวิชาการแนวโน้ม คหกรรมศาสตร์ก้าวสู่ธุรกิจ “Startup”

รศ.สุภัทรา  โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประธานเปิดการสัมมนาเชิงวิชาการของนักศึกษาปริญญาโท รุ่น 11 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ในหัวข้อ แนวโน้ม คหกรรมศาสตร์ก้าวสู่ธุรกิจ “Startup” เมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมโชติเวช คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร

ในการจัดสัมมนาครั้งนี้ เป็นการเรียนการสอนในรายวิชาสัมมนาคหกรรมศาสตร์ร่วมสมัย ดำเนินการสอนโดย ผศ.ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ โดยนักศึกษาได้เกิดการพัฒนาด้านทักษะกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพจากการปฏิบัติจริง ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์คณะ กล่าวคือต้นแบบแห่งการผลิตมหาบัณฑิตมืออาชีพเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก โดยมี คุณทิวากร ไพเราะ เจ้าของธุรกิจห้องเสื้อแบรนด์ TUMTADPHA การบรรยาย เรื่อง เส้นทางสู่ความสำเร็จในธุรกิจ “startup”และคุณสุรกิจ เข็มแก้ว (เชฟปิง) Executive Chef ร้านอาหาร Cielo บรรยาย เรื่อง เริ่มต้นธุรกิจอาหารสู่ธุรกิจ “startup” เป็นวิทยากรร่วมบรรยาย มีบุคลากรด้านคหกรรมศาสตร์และประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมฟังมากกว่า 200 คน นับเป็นการสัมมนาเชิงวิชาการที่มุ่งให้นักศึกษาได้ใช้ศักยภาพในทางสร้างสรรค์เผยแพร่ผลงาน และองค์ความรู้ เพื่อประกอบธุรกิจ startup