กิจกรรม

พิธีเปิด Fitness RMUTP ศูนย์โชติเวช

พิธีเปิด Fitness RMUTP ศูนย์โชติเวช

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัมภา สุวรรณพฤกษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ รักษาราชการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ทำพิธีเปิดห้อง Fitness RMUTP ศูนย์โชติเวช เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 ณ  ห้อง Fitness RMUTP ศูนย์โชติเวช ชั้น 5 อาคารเรือนปัญญา เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้ออกกำลังกายเสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้เข็งแรง สมสัดส่วน มีภูมิคุ้มกันที่ดีมีสภาพจิตที่แจ่มใสและลดความตึงเครียดจากการทำงาน

ในการนี้ Fitness RMUTP ศูนย์โชติเวช เปิดให้บริการกับสมาชิกทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 15.30 น.-18.30 น. สามารถสมัครสมาชิกได้ที่ งานบุคลากร ฝ่ายบริหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ชั้น 2 อาคารเรือนปัญญา