กิจกรรม

โครงการกลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนสู่โลกดิจิทัล

โครงการกลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนสู่โลกดิจิทัล

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยฝ่ายวิชาการและวิจัย จัดโครงการ “กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนสู่โลกดิจิทัล” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเทคนิคการสอนรูปแบบใหม่และการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ให้แก่คณาจารย์คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ระหว่างวันที่ 15-17 มีนาคม 2561 ณ ชวาลัน รีสอร์ท จ.นครปฐม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัมภา สุวรรณพฤกษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ รักษาราชการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมวันแรกประกอบด้วย การฟังบรรยายหัวข้อ “การศึกษาระดับอุดมศึกษาไทยในปัจจุบันและสภาวการณ์ในสังคมโลก และการปฏิบัติ มคอ.3 และ มคอ.5” เพื่อรองรับการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา โดยวิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) และคณะอนุกรรมการด้าน TQF สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)