ข่าวประกาศ

การสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี TCAS รอบ 3 การรับตรงร่วมกัน

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี TCAS รอบ 3 การรับตรงร่วมกัน

http://regis.rmutp.ac.th/upload/file61/TCAS_ADMISco-op3.pdf