กิจกรรมผลงานเด่นนักศึกษาและบุคลากร

คหกรรมศาสตร์ รับ 10 รางวัล ในงาน THAIFEX-world of Food Asia 2018

คหกรรมศาสตร์ รับ 10 รางวัล จากการแข่งขันทำอาหาร และแกะสลัก

ในงาน THAIFEX-world of Food Asia 2018

นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการและสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร รับ 10 รางวัล จากการแข่งขันทำอาหาร และแกะสลัก ในงาน THAIFEX-world of Food Asia 2018 จัดโดย              กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับหอการค้าไทยและโคโลญ เมสเซ่    เมื่อ 30 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2561  ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี  ได้แก่รางวัลดังนี้

  • นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ รับ 3 รางวัล การแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้ ได้แก่ เหรียญทองอันดับที่ 2 และเหรียญเงิน 2 รางวัล การแข่งขันแกะสลักประเภทเดี่ยว โดยนายสิวานันท์ ศรีทัน นางสาวปัทมปาณี สีสุราช และ นางสาวจิดาภา สุภามาลา โดยมี อาจารย์ศักรินทร์ หงส์รัตนาวรกิจ (ผู้ควบคุม)
  • นักศึกษาสาขาอาหารและโภชนาการ รับ 4 รางวัล การแข่งขันการทำอาหารประเภท Classic Thai Cuisine – Junior Chef ได้แก่ รางวัลเหรียญเงิน รายการ (Different Individually Classic) 2.เหรียญทองแดง รายการ (Classic Thai Cuisine – Junior Chef) ได้แก่   นายอริส พยายาม  3.เหรียญทองแดง รายการ (6 Different Individually Classic) 4.รางวัลชมเชย รายการ (Classic Thai Cuisine – Junior Chef) ได้แก่ นางสาวนาถนภา ประกิระสา โดยมี     ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาวลิต อุปฐากรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา (ผู้ฝึกซ้อม)
  • นักศึกษาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร รับ 3 รางวัล การแข่งขันการทำอาหารประเภท Thai Cuisine – Junior Chef ได้แก่ เหรียญเงิน 2. เหรียญทองแดง 3. เหรียญชมเชย ได้แก่นางสาวรุ่งเรือง สังฤทธิ์ นางสาวอัญชลี เสมสายัณห์ และ นางสาวสินีนาถ มูลสาร