กิจกรรม

เลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการ

           เลือกตั้ง … สภาคณาจารย์และข้าราชการ 

ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ร่วมใช้สิทธิเลือก ตั้งสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ (แทนตำแหน่งที่ว่าง) โดยมีอาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ประธานกรรมการดำเนินการเลือกตั้ง ประจำหน่วยเลือกตั้งที่ 3 ศูนย์โชติเวช เมื่อ 13 มิถุนายน  2561 ณ บริเวณชั้น 1 อาคารเรือนปัญญา  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์