กิจกรรม

กิจกรรม Freshy Night 2018

กิจกรรม Freshy Night 2018

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  จัดกิจกรรม Freshy Night 2018 กิจกรรมประกอบไปด้วย การประกวด HEC. Freshy Girl & Boy 2018  และ HEC. Freshy Transgender 2018 และ การประกวด   MC Search เป็นการค้นหาตัวแทนนักศึกษาที่มีความสามารถ บุคลิคกภาพดี มีความมั่นใจ กล้าแสดงออก เพื่อเป็นตัวแทนคณะในการเข้าประกวด ในระดับมหาวิทยาลัยต่อไป เมื่อวันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมโชติเวช อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์