กิจกรรม

งานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand Research Expo 2018) ในแนวคิด“วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ สู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน”ตอบโจทย์การขับเคลื่อนทั้งในภาคเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เป็นการบูรณาการครบทุกด้าน เพื่อพัฒนาองค์รวมของประเทศ ทำให้ประเทศสามารถปรับตัว รองรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก อีกทั้งยังสร้างความสามารถในการแข่งขันเพื่อให้ประเทศมีความมั่นคง  มั่งคั่ง และยั่งยืน ตามแนวทางการพัฒนาประเทศ เพื่อก้าวสู่ Thailand 4.0 เมื่อ 9-13 สิงหาคม 2561ณ โรงแรมเซ็นทรัลแกรนด์ธารา ชั้น 22

ในงานดังกล่าวคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ส่งผลงานเข้าร่วมจัดนิทรรศการ  จำนวน  4  เรื่อง โดย ผศ.ศรัทธา แข่งเพ็ญแข  นำเสนอ 1 เรื่อง ได้แก่ การพัฒนาจักรเย็บผ้าอุตสาหกรรมเพื่อการใช้งานสำหรับคนพิการขา และผศ.เสาวลักษณ์ คงคาฉุยฉาย อาจารย์กฤตพร  ชูเส้ง และอาจารย์มัลลิกา  จงจิตต์  นำเสนอ 3 เรื่อง  ได้แก่ การพัฒนาและออกแบบเครื่องแต่งกายจากผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ จังหวัดอุบลราชธานี การพัฒนารูปแบบสินค้าแฟชั่นจากผ้าซิ่นตีนแดง จังหวัดบุรีรัมย์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าข้าวม้าย้อมสีธรรมชาติ จังหวัดอุบลราชธานี