กิจกรรม

นวัตกรรมผ้าทออีสาน-ล้านนา ร่วมสมัย

ราชมงคลพระนคร สร้างมูลค่าผ้าทออีสาน ในงาน “นวัตกรรมผ้าทออีสาน-ล้านนา ร่วมสมัย”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวลักษณ์ คงคาฉุยฉาย อาจารย์กฤตพร ชูเส้ง อาจารย์มัลลิกา จงจิตต์ อาจารย์เกชา ลาวงษา อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย คณะเทคโนโลยีหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ร่วมจัดแสดงผลงาน ในงาน“นวัตกรรมผ้าทออีสาน ล้านนาร่วมสมัย”ภายใต้โครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าทออีสานด้วยนวัตกรรม ประจำปี พ.ศ.2561 จัดโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เมื่อ 10-11 กันยายน 2561 ณ ลาน EDEN HALL ชั้น 1 Central World

โดยคณาจารย์คณะเทคโนโลยีหกรรมศาสตร์ ได้จัด Work Shop สร้างมูลค่าผ้าทออีสาน ​งานด้วยนวัตกรรมผ้าสะท้อนน้ำดัดเปลงเป็นผลิตภัณฑ์ พวงกุญแจดอกทิวลิป แก่ผู้ที่สนใจภายในงาน อีกด้วย ​