กิจกรรม

ปรุงรัก ทอใจ สายใยผูกพัน ชาวโชติเวช 61

“ปรุงรัก ทอใจ สายใยผูกพัน” ชาวโชติเวช 61

อาจารยืปิยะธิดา  สีหะวัฒนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรพร้อมใจจัดงาน “ปรุงรัก ทอใจ สายใยผูกพัน” แก่บุคลากรเกษียณอายุราชการประจำปี 2561 จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ ผศ.ศิราภรณ์ ชวเลขยางกูร  ผศ.จุฑาทิพ รัตนะนราพัน ธ์ และ อาจารย์ฉวีวรรณ แจ้งกิจ  เมื่อวันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมโชติเวช ชั้น 4 อาคารเรือนปัญญา