กิจกรรม

แนะแนวการศึกษา

อาจารย์นิอร ดาวเจริญพร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย นางสาวรติมากานต์ ห้วยหงษ์ทอง ผู้ช่วยคณบดี และอาจารย์เกชา ลาวงษา อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย ร่วมกับคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษา แสดงผลงานนักศึกษา บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชา การศึกษาต่อ เพื่อเตรียมความพร้อมในการศึกษาระดับอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 4 โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์