กิจกรรม

ค่ายภาษาอังกฤษวิชาชีพคหกรรมศาสตร์

โครงการค่ายภาษาอังกฤษวิชาชีพคหกรรมศาสตร์ เพื่อเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2561

โครงการค่ายภาษาอังกฤษวิชาชีพคหกรรมศาสตร์ เพื่อเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรม งานศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จัดโครงการค่ายภาษาอังกฤษวิชาชีพคหกรรมศาสตร์ เพื่อเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่าง 13-15 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมโชติเวช ชั้น4 อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ในการนี้ อาจารย์ปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร กล่าวเปิดงาน พร้อมด้วยผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่3 เข้าร่วมโครงการ วัตถุประสงค์ให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน เกี่ยวกับวิชาชีพเฉพาะทางด้านคหกรรมศาสตร์เชิงวัฒนธรรมไทยและคุณลักษณะด้านภาษาอังกฤษ กิจกรรมประกอบด้วยฐานกิจกรรม 4 ฐาน ฝึกทักษะภาษาอังกฤษด้านการอ่าน และด้านการเขียน ด้านการฟัง และด้านการพูด เกี่ยวกับผลงานทางด้านคหกรรมศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง วันที่ 13 ธันวาคม 2561