กิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะครั้งที่ 2 ประจำปี 2561

คหกรรมศาสตร์…ประชุมคณะกรรมการประจำคณะครั้งที่ 2 ประจำปี 2561

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการประจำคณะครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย ผู้ช่วยอธิการบดีและที่ปรึกษาคณบดี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ปฏิบัติหน้าที่ประธานที่ประชุมแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เนื่องจากคณบดีติดราชการ ในการนี้ ดร.วิชัย ธรรมานนท์ และแพทย์หญิงบุษยา เตชะเสน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำคณะ ร่วมประชุมพร้อมให้ข้อคิดเห็นเสนอแนะใการดำเนินงานของคณะ เมื่อ 20 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมบัวชมพู ชั้น 2 อาคารเรือนปัญญา