กิจกรรม

โครงการปลูกจิตสำนึกนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

โครงการปลูกจิตสำนึกนักศึกษาประจำปีการศึกษา 25 62

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. ปิยะธิดาผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. ปิยะธิดาผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ 3 D ประจำปีการศึกษา 2562 ความสมบูรณ์ในความเป็นไทย (ความเหมาะสม) และความรับผิดชอบต่อ การศึกษาเพื่อให้เกิดขึ้นในสังคมแห่งชาติเกื้อหนุนความเป็นประชาธิปไตย (ระบอบประชาธิปไตย) เรียนรู้การดำเนินชีวิตเพื่อช่วยเหลือตนเองให้พ้นจากสารเสพติดเมื่อวันที่ 21-23 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมโชติเวชคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์และศึกษาดูงานวัดพระศรีรัตนศาสดราม (วัดพระแก้ว) กรุงเทพมหานคร