กิจกรรม

กิจกรรมบูรณาการคหกรรมศาสตร์เชิงสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น

กิจกรรมบูรณาการคหกรรมศาสตร์เชิงสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น

อาจารย์มัลลิกา จงจิตต์ ผู้ช่วยคณบดี และอาจารย์อนุสรณ์ ใจทน หัวหน้างานศิลปวัฒนธรรม จัดกิจกรรมบูรณาการคหกรรมศาสตร์เชิงสร้างสรรค์ด้านศิลปวัฒธรรมหัวข้อง ต้นไม้คริสตัส (ลูกปัด) แก่นักศึกษาระดับชั้นปีที่ 1 พร้อมทั้งนำเสนอการบูรณาการภูมิปัญญาแห่งศิลปวัฒธรรมทางคหกรรมศาสตร์ ตามสาขาวิชาที่ได้ไปศึกษาดูงานแหล่งศิลปวัฒนธรรม บ้านนาต้นจั่น จังหวัดสุโขทัย เมื่อ 26 มกราคม 2562 ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์